2018

April 2018

7 *class is filled*Reiki Master Wilton, NHReiki Healing Connection
8Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection

May 2018

19 *class is filled*Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
20 *class if filled*Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection

June 2018

2Reiki II
Boston, MABrigham and Women's Hospital
9Reiki IConcord, MAEmerson Hospital
10Reiki IIConcord, MAEmerson Hospital
16Reiki INewton, MA171 Grove Street
17Reiki IINewton, MA171 Grove Street

July 2018

14 *class is filled*Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
15Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection

September 2018

15Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
16Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection
22Reiki IWeston, MA235 Wellesley St.
23Reiki IIWeston, MA235 Wellesley St.

October 2018

6Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
7Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection
13Reiki IConcord, MAEmerson Hospital
14Reiki IIConcord, MAEmerson Hospital
26-28Reiki IStockbridge, MAKripalu
28-30Reiki IIStockbridge, MAKripalu
30 - Nov . 2Reiki Master Levels I & 2Stockbridge, MAKripalu

November 2018

3Reiki IWeston, MA235 Wellesley St.
4Reiki IIWeston, MA235 Wellesley St.
10Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
11Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection

December 2018

1Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
2Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection